ยป
Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

 

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale S.C. Plastinvest Prod S.R.L., cu sediul in Nasaud, Str. Mihai Eminescu, nr. 4A, jud. Bistrita-Nasaud, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.plastinvestsrl.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Daca sunteti doar vizitator al site-ului fara utilizarea formularului de contact, nu se vor colecta si prelucra nici un fel de date cu caracter personal ale dumneavoastra.
II.2. Daca sunteti vizitator al site-ului si alegeti sa utilizati formularul de contact, S.C. Plastinvest Prod S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului si a formularului de contact, cum ar fi nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.
II.3. Daca sunteti client al societatii noastre, S.C. Plastinvest Prod S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal necesare stabilirii si derularii raporturilor comerciale, cum ar fi nume si prenume, domiciliul, numar de telefon, adresa de e-mail, cod numeric personal, atat ale clientului persoana fizica cat si ale reprezentantului legal al persoanei juridice.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

III.1. Daca sunteti vizitator al site-ului si alegeti sa utilizati formularul de contact,  S.C. Plastinvest Prod S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in vederea identificarii necesare comunicarii raspunsului la intrebarile sau informatiile solicitate de dumneavoastra prin intermediul formularului de contact.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. 
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara, iar refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
III.2. Daca sunteti client al societatii noastre S.C. Plastinvest Prod S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul incheierii/derularii raporturilor comerciale sau de orice fel, in vederea desfasurarii in conditii legale a activitatii noastre, precum si pentru comunicarea cu partenerul contractual, respectiv pentru necesitatea respectarii unor obligatii legale: comunicarea datelor catre organele fiscale locale/centrale., intocmirea facturilor fiscale sau a documentelor de plata, etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza urmatoarele temeiuri: obligatiile contractuale, obligatiile legale izvorate din legi/ordine ale autoritatii publice, etc. si consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati. 

IV. Durata pentru care va prelucram datele

S.C. Plastinvest Prod S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina S.C. Plastinvest Prod S.R.L.
In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.
Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, S.C. Plastinvest Prod S.R.L. va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate inainte de retragerea consimtamantului.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. Plastinvest Prod S.R.L. poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina societatea noastra in desfasurarea activitatii (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, firme de contabilitate, societati de arhivare, etc.).

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate pot fi transmise catre autoritatile centrale/locale in baza unor obligatii legale in scopurile  expuse anterior.
In conformitate cu specificul activitatii companiei, datele personale ale partenerilor contractuali si ale reprezentantilor/delegatilor acestora nu vor fi transmise unor operatori din afara granitelor Romaniei.
 

VII. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre S.C. Plastinvest Prod S.R.L., conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea noastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre S.C. Plastinvest Prod S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre S.C. Plastinvest Prod S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al S.C. Plastinvest Prod S.R.L.sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care S.C. Plastinvest Prod S.R.L. poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru exercitarea drepturilor prevazute anterior, aveti dreptul de a ne adresa o cerere scrisa, datata si expediata la sediul societatii noastre, prin care sa va exercitati in mod just si licit dreptul dvs. de interventie garantat, privind :
 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor nationale si Regulamentului (GDPR)
 • anonimizarea datelor cu caracter personal, daca aceasta nu s-a realizat in termenul legal posibil.